Projektová činnosť

Realizujeme všetky stupne projektovej dokumentácie pre tieto typy geotechnických konštrukcií:

■ Základové konštrukcie

Plošné základy

- Základové pätky a pásy

- Základové rošty

- Základové dosky

Hĺbkové základy

- Vŕtané pilóty realizované pažnicovou technológiou

- Vŕtané pilóty realizované technológiou CFA

- Tryskané pilóty (zhotovené technológiou tryskovej injektáže)

- Mikropilóty

- Prvky podzemných stien

Kombinované základy

- Dosko-pilótové základy


■ Pažiace a tesniace konštrukcie stavebných jám

Podzemné steny

- Konštrukčné podzemné steny z monolitického železobetónu

- Tesniace podzemné steny zo samotvrnúcej suspenzie

- Vystužené tesniace steny s vkladanými štetovnicami

- Vystužené tesniace steny s vkladanými výstužnými panelmi

Pilótové steny

- Pilótové steny

Štetovnicové steny

- Dočasné štetovnicové steny

- Trvalé štetovnicové steny

Záporové steny

- Záporové steny

- Mikrozáporové steny

Striekaný betón

- Zabezpečenie výkopov striekaným betónom a zemnými klincami

Steny zhotovené technológiou tryskovej injektáže

- Tryskané steny so statickou funkciou 

- Tryskané steny s tesniacou funkciou

Oporné konštrukcie

- Oporné a zárubné múry z vystuženého betónu

- Gabionové múry

Odvodnenie stavebných jám


■ Kotevné systémy    

Zemné klince

- Zemné klince

Zemné kotvy

- Dočasné zemné kotvy

- Trvalé zemné kotvy


■ Zemné konštrukcie vystužené geosyntetickými materiálmi

- Konštrukcie vystužené geotextíliami

- Konštrukcie vystužené geomrežami